Pokyny k vypĺňaniu Prílohy D - Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov

(ďalej len "hlásenie o spotrebe")

 

1. prosím použite tlačivo, príp. jeho kópiu, ktoré Vám bolo doručené. Zmena: namiesto IČO školy je potrebné na tlačive vyplniť

    Kód školy/predškolského zariadenia. Všetky kódy sú uvedené na stránke Ústavu informácií a prognóz školstva

    http://www.uips.sk/registre/vyber-skol-podla-kriterii. 

    Tlačivo je taktiež možné stiahnuť tu: Hlásenie mlieka a mliečnych výrobkov 2015/2016

2. Odberné číslo = číslo odberateľa uvedené na dodacom liste v pravom hornom rohu nad adresou dodania.

3. je potrebné vyplniť všetky kontaktné údaje školského/predškolského zariadenia vrátane osoby zodpovednej za vypĺňanie hlásenia a 

    telefonického kontaktu.

4. každý výrobok v bode 2. Zoznam odoberaných výrobkov je očíslovaný (Výrobok 1, Výrobok 2,....). Podľa toho, ktorý výrobok za dané

    obdobie odoberiete, do príslušného stĺpca v bode 3. Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov (ďalej len "bod 3") treba zapísať jeho spotrebu.    

5. ak v daných mesiacoch nespotrebujete celý objem odobraného mlieka a mliečnych výrobkov, je potrebné k hláseniu o spotrebe priložiť

    Čestné prehlásenie školy/predškolského zariadenia o zostatku, ktorý bude spotrebovaný v nasledujúcom mesiaci po skončení obdobia,

    za ktoré hlásenie o spotrebe zasielate.      

6. pri zasielaní hlásenia o spotrebe za nasledujúce obdobie, do ktorého prenášate zostatok z predchádzajúceho obdobia, je potrebné

    tento "prenos" vyznačiť v bode 3 v prvom riadku vrátane platby od žiaka a potom uviesť spotreby spolu s platbou od žiaka za jednotlivé

    mesiace. Nie je možné tento prenos pripočítať do prvého mesiaca.

7. hlásenia o spotrebe prosíme zasielať nasledovne:

    september - december 2015 do 20. januára 2016

    január - marec 2016 do 20. apríla 2016

    apríl - jún 2016 do 10. júla 2016

8. na hlásení o spotrebe nesmie chýbať meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za odberateľa, miesto vyhotovenia, dátum, pečiatka a

    podpis osoby oprávnenej konať v mene odberateľa. Hlásenie o spotrebe a Záväzné vyhlásenie podpisuje len osoba poverená konať v mene 

    školského zariadenia štatutárnym zástupcom.

 

Pred samotným vytlačením a odoslaním hlásenia o spotrebe poštou máte možnosť využiť jeho skontrolovanie odoslaním na e-mailovú adresu

kristofovaz@syrarenhavran.sk.

__
Nad Záhorím rovným ako dlaň sa týči malý kopec, ktorý dal meno veľkému syru – Havran.
Bohatá paša sa v telách zdravých kráv mení na vynikajúce mlieko s chuťou tejto krajiny.
Zo širokého okolia privážajú po cestách medzi poľami cisternové autá čerstvé mlieko na spracovanie k nám.
Dokonalá hygiena a technológie sprevádzajú premenu mlieka na syr s vynikajúcimi vlastnosťami.
Po tisícročiach zvyčajnej výroby sa stal z produkcie syra vedecky riadený proces s neustálou kontrolou.
Tradícia, poznanie i náhody priniesli na svet mnoho druhov syra. My ostávame verní syru s vysokou kvalitou.
Charakter syra sa jeho zretím v čase mení. Napokon dospeje až tam, že sa ako priatelia stretneme pri dobrom víne.
© 2024 Syráreň Havran, a.s., Yurkovic Design, tvorba web stránok bohacek.sk