Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Syráreň Havran

OPKZP 

Názov projektu:

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Syráreň Havran, a.s.

 

Kód projektu:

310041BKV6

 

Operačný program:      310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia

Výzva:                             OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Spolufinancovaný z:     Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Zazmluvnená výška NFP:

432 356,40 EUR

 

Hlavný cieľ projektu:

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Syráreň Havran, a.s.

 

V rámci realizácie projektu je realizovaná hlavná aktivity, a to:

Implementácia opatrení z energetických auditov, a to prostredníctvom opatrenia B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti.

 

Miesto realizácie:

Miestom a zároveň predmetom realizácie projektu je výrobná hala – priemyselná budova vo výrobnom areáli na adrese Priemyselná 1339, Senica.

 

 

 

                   Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:

·         Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora – 1 (počet),

·         Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch – 1 (počet),

·         Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti – 9078,99 (MWh/rok),

·         Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti – 8459,34 (MWh/rok),

·         Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu – 812,264 (MWh/rok),

·         Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 130,778 (t ekviv.CO2),

·         Úspora PEZ v podniku – 812,264 (MWh/rok).

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Webové sídlo RO: www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO: www.siea.sk

Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk

__
Nad Záhorím rovným ako dlaň sa týči malý kopec, ktorý dal meno veľkému syru – Havran.
Bohatá paša sa v telách zdravých kráv mení na vynikajúce mlieko s chuťou tejto krajiny.
Zo širokého okolia privážajú po cestách medzi poľami cisternové autá čerstvé mlieko na spracovanie k nám.
Dokonalá hygiena a technológie sprevádzajú premenu mlieka na syr s vynikajúcimi vlastnosťami.
Po tisícročiach zvyčajnej výroby sa stal z produkcie syra vedecky riadený proces s neustálou kontrolou.
Tradícia, poznanie i náhody priniesli na svet mnoho druhov syra. My ostávame verní syru s vysokou kvalitou.
Charakter syra sa jeho zretím v čase mení. Napokon dospeje až tam, že sa ako priatelia stretneme pri dobrom víne.
© 2024 Syráreň Havran, a.s., Yurkovic Design, tvorba web stránok bohacek.sk